Wettelijke verklaring & GDPR

 

Presentatie

Klant: elke professionele of natuurlijke persoon of rechtspersoon, die de Site bezoekt die het onderwerp is van deze algemene voorwaarden.

Voordelen en diensten: https://nicolas-t.be stelt haar klanten ter beschikking:

Inhoud: Alle elementen die de informatie op de Site vormen, met name teksten – afbeeldingen – video’s.

Klantinformatie : Hierna “Informatie(s)” genoemd, die overeenkomt met alle persoonlijke gegevens die door HAIRKONCEPT kunnen worden bewaard voor het beheer van uw account, het beheer van uw klantrelaties en voor analyse- en statistische doeleinden.

Gebruiker: Internetgebruiker die verbinding maakt met de bovengenoemde site.

Persoonlijke informatie: “Informatie die, in welke vorm dan ook, direct of indirect, de identificatie mogelijk maakt van de natuurlijke personen op wie zij van toepassing is” (Art. 6 lid 1 laat. f GPDR).

De termen “persoonsgegevens”, “betrokkene”, “verwerker” en “gevoelige gegevens” hebben de betekenis die is gedefinieerd in de algemene verordening inzake gegevensbescherming (GPDR: nr. 2016-679).

De NICOLAS-T site is toegankelijk op het volgende adres: https://nicolas-t.be (hierna “de Site” genoemd). De toegang tot en het gebruik van de Site is onderworpen aan deze “Wettelijke verklaring” die hieronder wordt beschreven, evenals aan de toepasselijke wet- en/of regelgeving.

ARTIKEL 1 – JURIDISCHE INFORMATIE

Voor het vertrouwen in de digitale economie worden de gebruikers van de website https://nicolas-t.be op de hoogte gebracht van de identiteit van de verschillende partijen die betrokken zijn bij de uitvoering en het toezicht:

De NICOLAS-T website is ontworpen door :
XT DESIGN WEB
Met de statutaire zetel op het volgende adres: 23 avenue de Paris 78820 Juziers,
en is geregistreerd op het volgende nummer: 881300628
Intracommunautair BTW-nummer: FR56881300628
Telefoon: +33(0)658236025
E-mailadres: contact@xtdesignweb.fr
Hierna “de ontwerper” genoemd.

De NICOLAS-T site wordt geredigeerd door :
HAIRKONCEPT
Met de statutaire zetel op het volgende adres: Oppemlaan 16, 1150 Brussel,
en is geregistreerd op het volgende nummer: BE0643641817.
Telefoon: +32(0)27790190
E-mailadres: info@nicolas-t.be
Hierna de “Uitgever” genoemd.

De directeur van Publicatie is:
Nicolas POCHET
Oppemlaan 16, 1150 Brussel
Telefoon: +32(0)27790190
E-mailadres: info@nicolas-t.be
Hierna “de Directeur van Publicatie” genoemd.

De NICOLAS-T website wordt gehost door :
One.com Groep AB
Met de statutaire zetel op het volgende adres: Hyllie Stationstorg 2 215 32 Malmö Zweden,
en is geregistreerd onder het volgende nummer: 559205-2400
E-mail adres: www.one.com
Hierna de “Host” genoemd.

Het doel van dit document is het definiëren van de voorwaarden waaronder de site https://nicolas-t.be de site en de diensten die op de site beschikbaar zijn, ter beschikking stelt van de gebruikers en, anderzijds, de manier waarop de gebruiker toegang krijgt tot de site en gebruik maakt van zijn diensten.

Elke verbinding met de site is onderworpen aan de naleving van deze voorwaarden.

ARTIKEL 2 – ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE SITE EN DE AANGEBODEN DIENSTEN

De Site is een intellectueel werk dat beschermd wordt door de bepalingen van het Wetboek van Intellectuele Eigendom en het toepasselijke Internationale Reglement. De Klant mag op geen enkele wijze de elementen of werken op de Site geheel of gedeeltelijk hergebruiken, overdragen of voor eigen rekening exploiteren.

Het gebruik van de site https://nicolas-t.be houdt de volledige aanvaarding in van de hieronder beschreven algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd of aangevuld, gebruikers van de site https://nicolas-t.be worden dan ook verzocht deze regelmatig te raadplegen.

Deze website is normaal gesproken te allen tijde toegankelijk voor gebruikers. HAIRKONCEPT kan echter besluiten om het te onderbreken voor technisch onderhoud, in welk geval HAIRKONCEPT zal trachten de gebruikers vooraf op de hoogte te brengen van de data en tijdstippen van de interventie. De website https://nicolas-t.be wordt regelmatig bijgewerkt door de verantwoordelijke HAIRKONCEPT. Op dezelfde manier kunnen de wettelijke vermeldingen te allen tijde worden gewijzigd: ze zijn echter bindend voor de gebruiker die wordt uitgenodigd om er zo vaak mogelijk naar te verwijzen om er kennis van te nemen.

ARTIKEL 3 – BESCHRIJVING VAN DE GELEVERDE DIENSTEN

Het doel van de website https://nicolas-t.be is om informatie te verstrekken over alle activiteiten van het bedrijf. HAIRKONCEPT streeft ernaar om op de website https://nicolas-t.be zo nauwkeurig mogelijke informatie te verstrekken. Zij kan echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor omissies, onnauwkeurigheden en tekortkomingen in de actualisering, of deze nu te wijten zijn aan zichzelf of aan derde partners die haar deze informatie verstrekken.

Alle informatie die op de website https://nicolas-t.be wordt vermeld, is indicatief en onder voorbehoud van wijzigingen. Bovendien is de informatie op de NICOLAS-T-site niet volledig. Het wordt gegeven onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sinds het online werd gezet.

ARTIKEL 4 – CONTRACTUELE BEPERKING VAN TECHNISCHE GEGEVENS

De site maakt gebruik van JavaScript-technologie. De website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële schade die verband houdt met het gebruik van de site. Bovendien verbindt de gebruiker van de site zich ertoe om toegang te krijgen tot de site met behulp van recente, virusvrije apparatuur en met een up-to-date browser van de laatste generatie De site https://nicolas-t.be wordt gehost door een dienstverlener in de Europese Unie in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene verordening inzake gegevensbescherming (GPDR: n° 2016-679).

Het doel is om een dienst te leveren die de beste toegankelijkheid garandeert. De gastheer verzekert de continuïteit van zijn dienstverlening 24 uur per dag, elke dag van het jaar. Zij behoudt zich echter het recht voor om de hostingdienst zo snel mogelijk te onderbreken, met name voor onderhoud, verbetering van haar infrastructuren, het uitvallen van haar infrastructuren of als de Diensten en Diensten verkeer genereren dat als abnormaal wordt beschouwd.

HAIRKONCEPT en het hostingbedrijf kunnen niet aansprakelijk worden gesteld in geval van storingen in het internetnetwerk, de telefoonlijnen of de computer- en telefonieapparatuur die met name verband houden met de congestie van het netwerk waardoor de toegang tot de server wordt verhinderd.

ARTIKEL 5 – INTELLECTUELE EIGENDOM EN NAMAAK

HAIRKONCEPT is de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten en bezit de gebruiksrechten op alle elementen die toegankelijk zijn op de website, in het bijzonder de teksten, afbeeldingen, grafieken, logo’s, video’s, pictogrammen en geluiden. Elke reproductie, representatie, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht het gebruikte middel of procédé, is verboden, behalve met voorafgaande schriftelijke toestemming van : HAIRKONCEPT.

Elk ongeoorloofd gebruik van de site of een van de elementen die het bevat zal worden beschouwd als een inbreuk en zal worden vervolgd in overeenstemming met de bepalingen van Boek XI Intellectuele Eigendom.

ARTIKEL 6 – BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID

HAIRKONCEPT treedt op als redacteur van de site. HAIRKONCEPT is verantwoordelijk voor de kwaliteit en de waarheidsgetrouwheid van de inhoud die zij publiceert.

HAIRKONCEPT kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die wordt veroorzaakt aan de apparatuur van de gebruiker, bij toegang tot de website https://nicolas-t.be, en die het gevolg is van het gebruik van apparatuur die niet voldoet aan de in punt 4 genoemde specificaties, of van het verschijnen van een bug of incompatibiliteit.

HAIRKONCEPT kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade (zoals bijvoorbeeld marktverlies of verlies van kansen) als gevolg van het gebruik van de site https://nicolas-t.be. Interactieve ruimtes (mogelijkheid om vragen te stellen in de contactruimte) zijn beschikbaar voor gebruikers. HAIRKONCEPT behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, elke inhoud die in deze ruimte wordt gedeponeerd en die in strijd is met de in Frankrijk geldende wetgeving, met name de bepalingen inzake gegevensbescherming, te verwijderen. Indien nodig behoudt HAIRKONCEPT zich ook het recht voor om de burgerlijke en/of strafrechtelijke aansprakelijkheid van de gebruiker in twijfel te trekken, in het bijzonder in het geval van een racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische boodschap, ongeacht het gebruikte medium (tekst, foto, enz.).

ARTIKEL 7 – BEHEER VAN PERSOONSGEGEVENS

De Klant wordt op de hoogte gebracht van de regelgeving inzake marketingcommunicatie, artikel 4 EU RGPD voor Vertrouwen in de Digitale Economie en het Algemeen Reglement inzake Gegevensbescherming (GPDR: n° 2016-679).

7.1 Personen die verantwoordelijk zijn voor het verzamelen van persoonsgegevens

Voor Persoonsgegevens die worden verzameld in het kader van de creatie van de persoonlijke account van de Gebruiker en zijn navigatie op de Site, is de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van Persoonsgegevens: HAIRKONCEPT. HAIRKONCEPT wordt vertegenwoordigd door Nicolas POCHET, zijn wettelijke vertegenwoordiger.

Als verantwoordelijke voor de behandeling van de gegevens die zij verzamelt, verbindt HAIRKONCEPT zich ertoe het kader van de geldende wettelijke bepalingen te respecteren. Het is met name de verantwoordelijkheid van de Cliënt om de doeleinden van zijn gegevensverwerking vast te stellen, om zijn prospecten en klanten, op basis van het verzamelen van hun toestemmingen, volledige informatie te verstrekken over de verwerking van hun persoonsgegevens en om een register van de verwerking bij te houden in overeenstemming met de werkelijkheid. Wanneer HAIRKONCEPT Persoonsgegevens verwerkt, neemt HAIRKONCEPT alle redelijke maatregelen om de juistheid en relevantie van de Persoonsgegevens te waarborgen met betrekking tot de doeleinden waarvoor HAIRKONCEPT deze verwerkt.

7.2 Doel van de verzamelde gegevens

HAIRKONCEPT zal waarschijnlijk alle of een deel van de gegevens verwerken:

 • Om het surfen op de Site en het beheer en de traceerbaarheid van de door de gebruiker bestelde diensten mogelijk te maken: aansluitings- en gebruiksgegevens van de Site, facturatie, bestelhistoriek, enz;
 • Ter voorkoming en bestrijding van computerfraude (spamming, hacking …): hardware gebruikt voor browsen, IP-adres, wachtwoord (hash) ;
 • Om de navigatie op de Site te verbeteren: verbindings- en gebruiksgegevens ;
 • Om optionele tevredenheidsonderzoeken uit te voeren, kunt u terecht op https://nicolas-t.be: e-mailadres ;
 • Voor het voeren van communicatiecampagnes (sms, e-mail): telefoonnummer, e-mailadres.

HAIRKONCEPT brengt uw persoonlijke gegevens niet op de markt, die daarom alleen uit noodzaak of voor statistische en analytische doeleinden worden gebruikt.

7.3 Recht van toegang, rectificatie en verzet

In overeenstemming met de geldende Europese regelgeving hebben de gebruikers van de website https://nicolas-t.be de volgende rechten:

 • Recht van toegang (Artikel 15 GDPR) en rectificatie (Artikel 16 GDPR), actualisering, voltooiing van de gegevens van de Gebruikers Recht om de persoonsgegevens van de Gebruikers te blokkeren of te wissen (Artikel 17 GDPR), wanneer deze onnauwkeurig, onvolledig, dubbelzinnig of verouderd zijn, of waarvan de inzameling, het gebruik, de communicatie of de opslag verboden is;
 • Recht om de toestemming te allen tijde in te trekken (artikel 13-2c GDPR) ;
 • Recht om de verwerking van de gegevens van de gebruikers te beperken (artikel 18 GDPR) ;
 • Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van de gegevens van de gebruikers (artikel 21 GDPR) ;
 • Het recht op de overdraagbaarheid van de door de gebruikers verstrekte gegevens, wanneer deze gegevens op basis van hun toestemming of op basis van een contract geautomatiseerd worden verwerkt (artikel 20 DDR);
 • Recht om het lot van de gegevens van de Gebruikers na hun overlijden te bepalen en om te kiezen aan wie https://nicolas-t.be hun gegevens moet meedelen (of niet) aan een derde partij die zij eerder hebben aangewezen.

Zodra HAIRKONCEPT kennis krijgt van het overlijden van een Gebruiker en bij gebrek aan instructies van deze laatste, verbindt HAIRKONCEPT zich ertoe zijn gegevens te vernietigen, behalve indien de bewaring ervan noodzakelijk blijkt voor proefdoeleinden of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Indien de Gebruiker wil weten hoe HAIRKONCEPT zijn Persoonsgegevens gebruikt, om correctie ervan te vragen of om zich te verzetten tegen de behandeling ervan, kan de Gebruiker schriftelijk contact opnemen met HAIRKONCEPT op het volgende adres

HAIRKONCEPT – DPO, Nicolas POCHET
D’oppemlaan 16, 1150 Brussel.

In dit geval moet de Gebruiker aangeven welke Persoonsgegevens hij door HAIRKONCEPT wil laten corrigeren, bijwerken of verwijderen, waarbij hij zich nauwkeurig identificeert met een kopie van een identiteitsbewijs (identiteitskaart of paspoort).

Verzoeken tot verwijdering van Persoonsgegevens zijn onderworpen aan de verplichtingen die de wet aan HAIRKONCEPT oplegt, in het bijzonder met betrekking tot het bewaren of archiveren van documenten. Tot slot kunnen de gebruikers van https://nicolas-t.be een klacht indienen bij de controle-instanties, en met name bij de CPVP ((Commission de la Protection de la Vie Privée) (https://www.privacycommission.be/).

7.4 Niet-openbaarmaking van persoonsgegevens

HAIRKONCEPT zal de over haar Klanten verzamelde Informatie niet verwerken, hosten of overdragen naar een land buiten de Europese Unie of dat door de Europese Commissie als “ongeschikt” is erkend zonder voorafgaande kennisgeving aan de Klant. HAIRKONCEPT blijft echter vrij om zijn technische en commerciële onderaannemers te kiezen, op voorwaarde dat zij voldoende garanties bieden met betrekking tot de vereisten van de algemene verordening inzake gegevensbescherming (GDPR: nr. 2016-679).

HAIRKONCEPT verbindt zich ertoe alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om de veiligheid van de Informatie te vrijwaren en in het bijzonder om deze niet aan onbevoegden mee te delen. Indien echter een incident dat de integriteit of vertrouwelijkheid van de Informatie van de Klant aan HAIRKONCEPT bekend wordt gemaakt, zal HAIRKONCEPT de Klant zo snel mogelijk op de hoogte stellen en de genomen corrigerende maatregelen meedelen. Bovendien verzamelt HAIRKONCEPT geen “gevoelige gegevens”.

De Persoonlijke gegevens van de gebruiker kunnen door dochterondernemingen en onderaannemers (dienstverleners) van HAIRKONCEPT worden verwerkt, uitsluitend om de doelstellingen van dit beleid te verwezenlijken.

Binnen de grenzen van hun respectieve toewijzingen en voor de hierboven vermelde doeleinden zijn de belangrijkste personen die toegang kunnen krijgen tot de gegevens van https://nicolas-t.be De gebruikers zijn voornamelijk de agenten van onze klantendienst.

7.5 Soorten verzamelde gegevens

Daarnaast verzamelt HAIRKONCEPT informatie om de gebruikerservaring te verbeteren en contextueel advies te geven:

Google Analytics, Google Search Console, PageSpeed Insights AdSense.

WPML, WPML Media Vertaling, WPML String Vertaling

Deze gegevens worden tot maximaal 12 maanden na het einde van de contractuele relatie bewaard.

ARTIKEL 8 – MELDING VAN INCIDENTEN

Hoe hard u ook probeert, geen enkele methode van overdracht via het internet en geen enkele methode van elektronische opslag is volledig veilig. Daarom kunnen we geen absolute veiligheid garanderen. Als we ons bewust worden van een beveiligingsinbreuk, zullen we de betrokken gebruikers op de hoogte stellen, zodat ze passende maatregelen kunnen nemen. Onze procedures voor het melden van incidenten houden rekening met onze wettelijke verplichtingen, zowel op nationaal als op Europees niveau. Wij zetten ons in om onze klanten volledig op de hoogte te houden van alle zaken met betrekking tot de veiligheid van hun boekhouding en hen alle nodige informatie te verstrekken om hen te helpen hun eigen wettelijke rapporteringsverplichtingen na te komen.

Geen enkele persoonlijke informatie van de gebruiker van de site https://nicolas-t.be wordt zonder medeweten van de gebruiker gepubliceerd, geruild, overgedragen, afgestaan of verkocht op welk medium dan ook aan derden. Alleen de hypothese van de aankoop van HAIRKONCEPT en haar rechten zou de overdracht van de genoemde informatie aan de eventuele koper mogelijk maken, die op zijn beurt gebonden zou zijn aan dezelfde verplichting tot behoud en wijziging van de gegevens met betrekking tot de gebruiker van de site https://nicolas-t.be.

8.1 Veiligheid

Om de veiligheid en vertrouwelijkheid van Persoonlijke Gegevens en Persoonlijke Gezondheidsgegevens te waarborgen, maakt HAIRKONCEPT gebruik van netwerken die worden beschermd door standaardapparaten zoals firewalls, pseudonimisering, encryptie en een wachtwoord.

Bij de verwerking van persoonsgegevens neemt HAIRKONCEPT alle redelijke maatregelen om deze te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.

ARTIKEL 9 – HYPERTEKSTLINKS “COOKIES” EN INTERNETTAGS

De site https://nicolas-t.be bevat een aantal hyperlinks naar andere sites, die met toestemming van HAIRKONCEPT zijn opgezet. HAIRKONCEPT heeft echter geen mogelijkheid om de inhoud van de aldus bezochte sites te controleren en neemt daarom geen enkele verantwoordelijkheid voor dit feit.

Tenzij u besluit om cookies uit te schakelen, gaat u ermee akkoord dat de site ze mag gebruiken. U kunt deze cookies te allen tijde kosteloos deactiveren met behulp van de deactiveringsopties die u worden aangeboden en die hieronder worden opgeroepen, met dien verstande dat dit de toegang tot alle of een deel van de door de site aangeboden diensten kan beperken of verhinderen.

9.1 COOKIES

Een “cookie” is een klein informatiebestand dat naar de browser van de gebruiker wordt gestuurd en op de terminal van de gebruiker (bijv. computer, smartphone) wordt opgeslagen (hierna “cookies” genoemd). Dit bestand bevat informatie zoals de domeinnaam van de gebruiker, de internetprovider van de gebruiker, het besturingssysteem van de gebruiker en de datum en tijd van toegang. Cookies kunnen op geen enkele manier de terminal van de gebruiker beschadigen.

HAIRKONCEPT zal waarschijnlijk de informatie van de Gebruiker met betrekking tot zijn bezoek aan de Site, zoals de geraadpleegde pagina’s, de uitgevoerde zoekopdrachten, verwerken. Met deze informatie kan HAIRKONCEPT de inhoud van de site en de navigatie van de gebruiker verbeteren.

Aangezien Cookies de navigatie en/of de levering van diensten die door de Site worden aangeboden vergemakkelijken, kan de Gebruiker zijn browser zo configureren dat hij kan beslissen of hij ze al dan niet aanvaardt, zodat de Cookies in de terminal worden opgeslagen of dat ze integendeel worden geweigerd, hetzij systematisch, hetzij volgens de verzender ervan. De Gebruiker kan zijn browsersoftware ook zo configureren dat hij de mogelijkheid krijgt om van tijd tot tijd cookies te accepteren of te weigeren, voordat een Cookie waarschijnlijk op zijn terminal wordt opgeslagen. HAIRKONCEPT informeert de Gebruiker dat het in dit geval mogelijk is dat niet alle functionaliteiten van zijn navigatiesoftware beschikbaar zijn.

Indien de Gebruiker weigert cookies op te slaan in zijn terminal of browser, of indien de Gebruiker de opgeslagen cookies verwijdert, wordt de Gebruiker geïnformeerd dat zijn navigatie en ervaring op de Site beperkt kan zijn. Dit kan ook het geval zijn wanneer HAIRKONCEPT of een van zijn dienstverleners, met het oog op de technische compatibiliteit, het type browser dat door de terminal wordt gebruikt, de taal en de weergaveparameters of het land van waaruit de terminal met het internet lijkt te zijn verbonden, niet kan herkennen.

Indien nodig, wijst HAIRKONCEPT alle verantwoordelijkheid af voor de gevolgen die verband houden met het slecht functioneren van de Site en de diensten die eventueel door HAIRKONCEPT worden aangeboden, als gevolg van (i) de weigering van Cookies door de Gebruiker (ii) de onmogelijkheid voor HAIRKONCEPT om de Cookies te registreren of te raadplegen die nodig zijn voor het functioneren ervan, vanwege de keuze van de Gebruiker. Voor het beheer van Cookies en de keuzes van de Gebruiker is de configuratie van elke browser anders. Het wordt beschreven in het helpmenu van de browser, die laat zien hoe de Gebruiker zijn wensen met betrekking tot cookies kan wijzigen.

De Gebruiker kan op elk moment zijn/haar wensen met betrekking tot cookies kenbaar maken en wijzigen. HAIRKONCEPT kan ook gebruik maken van de diensten van externe dienstverleners om de in dit hoofdstuk beschreven informatie te verzamelen en te verwerken.

Ten slotte kunnen de sociale netwerken die op de Site https://nicolas-t.be of in de mobiele toepassing ervan verschijnen, door te klikken op de pictogrammen voor de sociale netwerken die op de Site verschijnen, en indien de Gebruiker het plaatsen van cookies heeft aanvaard door zijn navigatie op de HAIRKONCEPT Website of mobiele toepassing voort te zetten, ook cookies op uw terminals (computer, tablet, mobiele telefoon) plaatsen.

Dit soort cookies wordt alleen op uw terminals geplaatst als u hiermee instemt door uw navigatie op de HAIRKONCEPT website of mobiele applicatie voort te zetten. De Gebruiker kan echter te allen tijde zijn toestemming voor de site https://nicolas-t.be intrekken om dit soort cookies te plaatsen.

9.2 INTERNETTAGS

HAIRKONCEPT kan af en toe gebruik maken van internettags (ook wel “tags” genoemd, of action tags, single-pixel GIF’s, transparante GIF’s, onzichtbare GIF’s en één-op-één GIF’s) en deze inzetten via een partner die gespecialiseerd is in webanalyse en die zich mogelijk in het buitenland bevindt (en dus de bijbehorende informatie, inclusief het IP-adres van de gebruiker, opslaat).

Deze tags worden zowel in online-advertenties geplaatst waardoor internetgebruikers toegang krijgen tot de Site, als op de verschillende pagina’s van de Site.

Deze technologie stelt HAIRKONCEPT in staat om de reacties van de bezoekers van de Site en de doeltreffendheid van haar acties (bijvoorbeeld het aantal keren dat een pagina wordt geopend en de geraadpleegde informatie) te evalueren, evenals het gebruik van deze Site door de Gebruiker.

De externe dienstverlener kan eventueel informatie verzamelen over de bezoekers van de Site en andere internetsites dankzij deze tags, rapporten opstellen over de activiteit van de Site ter attentie van HAIRKONCEPT, en andere diensten leveren met betrekking tot het gebruik van de Site en het internet.

ARTIKEL 10 – TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDHEID

Elk geschil in verband met het gebruik van de site https://nicolas-t.be is onderworpen aan het Belgische recht. Behalve in gevallen waarin de wet dit niet toelaat, zijn de bevoegde rechtbanken van Brussel exclusief bevoegd.