Wettelijke verklaring

 

Deze website https://nicolas-t.be wordt uitgegeven door het bedrijf HAIRKONCEPT dat de eigenaar is.

Het doel van deze site is om haar bezoekers te informeren over haar diensten, producten of diensten.

Klant: iedere beroeps- of natuurlijke persoon in de zin van artikel 1123 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, of rechtspersoon, die de Site bezoekt onder deze algemene voorwaarden.

Diensten en diensten: https://nicolas-t.be aan klanten ter beschikking stelt:

Inhoud: Alle elementen die de informatie vormen die op de Site aanwezig is, in het bijzonder teksten – afbeeldingen – video’s.

Klantinformatie: Hierna te noemen “Informatie(s)” die overeenkomen met alle persoonsgegevens die HAIRKONCEPT kan bewaren voor het beheer van uw account, het beheer van de klantrelatie en ten behoeve van analyse en statistieken.

Gebruiker: Internetgebruiker die verbinding maakt, met behulp van de bovengenoemde site.

Persoonsgegevens: “Informatie die, in welke vorm dan ook, direct of niet, de identificatie mogelijk maakt van natuurlijke personen op wie zij van toepassing zijn”(art. 6 lid 1 lit. f AVG).

De termen “persoonsgegevens”, “betrokkene”, “verwerker” en “gevoelige gegevens” hebben de betekenis die wordt gedefinieerd door de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG: nr. 2016-679).

De NICOLAS-T website  is toegankelijk op het volgende adres: https://nicolas-t.be (hierna “de Site”). Toegang tot en gebruik van de Site onder voorbehoud van deze “Juridische Kennisgeving” hieronder beschreven, evenals van toepasselijke wet- en/of regelgeving.

 

ARTIKEL 1 – JURIDISCHE INFORMATIE

Om vertrouwen te hebben in de digitale economie is het voor de gebruikers van de website duidelijk https://nicolas-t.be de identiteit van de verschillende stakeholders in het kader van de implementatie en monitoring ervan:

 

De NICOLAS-T website wordt uitgegeven door:

HAARKONCEPT
SRL heeft een kapitaal van: 18 600 €
Maatschappelijke zetel: D’oppemlaan 16, 1150 Brussel
Ondernemingsnummer: 0643641817
BTW-nummer: BE0643641817
Telefoon: +32 2 779 01 90
E-mailadres: Coiffeur.nicolast@gmail.com
Directeur publicatie: Nicolas POCHET

Hierna “de Uitgever”.

 

De NICOLAS-T website wordt gehost door:

One.com Groep AB
Siège social : Hyllie Stationstorg 2.215 32 Malmö Zweden,
Ondernemingsnummer: 559205-2400
telefoon:
E-mailadres: https://www.one.com/fr/aide

Hierna “de Gastheer”.

 

De NICOLAS-T website is ontworpen door:

XT DESIGN WEB
Maatschappelijke zetel: 23 avenue de Paris 78820 Juziers,  France
RCS : Versailles B 881 300 628
Telefoon: +33 6 58 23 60 25
E-mailadres: contact@xtdesignweb.fr

Hierna “de Ontwerper”.

 

Foto/video/illustratie credit:

 

Het doel van deze algemene voorwaarden is om de algemene voorwaarden te definiëren waaronder de site https://nicolas-t.be de site en de diensten die beschikbaar zijn op de site aan zijn gebruikers ter beschikking stelt en aan de andere kant de manier waarop de gebruiker de site bezoekt en zijn diensten gebruikt.

Elke verbinding met de site is onderworpen aan de naleving van deze voorwaarden.

ARTIKEL 2 – ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE SITE EN DE AANGEBODEN DIENSTEN

De Site vormt een werk van de geest beschermd door de bepalingen van de Code voor intellectuele eigendom en de toepasselijke internationale regelgeving. De Klant mag op geen enkele wijze de elementen of werken van de Site geheel of gedeeltelijk voor eigen rekening hergebruiken, overdragen of exploiteren.

Het gebruik van de site https://nicolas-t.be impliceert de volledige aanvaarding van de hieronder beschreven algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd of aangevuld, gebruikers van de site https://nicolas-t.be worden daarom uitgenodigd om ze regelmatig te raadplegen.

Deze website is normaal gesproken op elk moment toegankelijk voor gebruikers. Een onderbreking als gevolg van technisch onderhoud kan echter worden besloten door HAIRKONCEPT,dat zich dan zal inspannen om vóór de data en tijden van de interventie aan de gebruikers te communiceren. De https://nicolas-t.be website wordt regelmatig bijgewerkt door HAIRKONCEPT verantwoordelijk. Op dezelfde manier kunnen de juridische kennisgevingen te allen tijde worden gewijzigd: ze zijn niettemin bindend voor de gebruiker die wordt uitgenodigd om er zo vaak mogelijk naar te verwijzen om er kennis van te maken.

ARTIKEL 3 – BESCHRIJVING VAN DE VERLEENDE DIENSTEN

Het doel van de https://nicolas-t.be website is om informatie te verstrekken over alle activiteiten van het bedrijf. HAIRKONCEPT streeft ernaar om op de site https://nicolas-t.be zo nauwkeurig mogelijke informatie te  verstrekken. Zij kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor weglatingen, onjuistheden en tekortkomingen in de update, hetzij door haar zelf, hetzij door externe partners die deze informatie verstrekken.

Alle informatie die op de site https://nicolas-t.be wordt vermeld, wordt als indicatie gegeven en zal waarschijnlijk evolueren. Bovendien is de informatie op de https://nicolas-t.be site niet uitputtend. Ze worden gegeven onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sinds ze online zijn gezet.

ARTIKEL 4 – CONTRACTUELE BEPERKING VAN TECHNISCHE GEGEVENS

De site maakt gebruik van JavaScript-technologie. De website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële schade in verband met het gebruik van de site. Bovendien stemt de gebruiker van de site ermee in om toegang te krijgen tot de site met behulp van recente apparatuur, die geen virussen bevat en met een browser van de laatste generatie bijgewerkt De site https://nicolas-t.be wordt gehost door een serviceprovider op het grondgebied van de Europese Unie in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG: Nr. 2016-679).

Het doel is om een service te bieden die de beste toegankelijkheid garandeert. De gastheer zorgt 24 uur per dag, elke dag van het jaar voor de continuïteit van zijn service. Zij behoudt zich echter het recht voor om de hostingdienst zo kort mogelijk te onderbreken, met name met het oog op onderhoud, verbetering van haar infrastructuren, uitval van haar infrastructuren of indien de Diensten en Diensten verkeer genereren dat als abnormaal wordt beschouwd.

HAIRKONCEPT en de host kunnen niet aansprakelijk worden gesteld in geval van storing van het internetnetwerk, telefoonlijnen of computer- en telefonieapparatuur, met name in verband met de congestie van het netwerk waardoor de toegang tot de server wordt verhinderd.

ARTIKEL 5 – INTELLECTUELE EIGENDOM EN VERVALSINGEN

HAIRKONCEPT is de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten en bezit de gebruiksrechten op alle elementen die toegankelijk zijn op de website, in het bijzonder de teksten, afbeeldingen, afbeeldingen, logo’s, video’s, pictogrammen en geluiden. Elke reproductie, weergave, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht de gebruikte middelen of processen, is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van: HAIRKONCEPT.

Elk ongeautoriseerd gebruik van de site of een van de elementen die het bevat, wordt beschouwd als een inbreuk en vervolgd in overeenstemming met de bepalingenvan Boek XI Intellectuele Eigendom.

ARTIKEL 6 – BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID

HAIRKONCEPT treedt op als redacteur van de site. HAIRKONCEPT is verantwoordelijk voor de kwaliteit en waarheidsgetrouwheid van de inhoud die zij publiceert.

HAIRKONCEPT kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade veroorzaakt aan de apparatuur van de gebruiker, bij het bezoeken van de https://nicolas-t.bewebsite, en als gevolg van het gebruik van apparatuur die niet voldoet aan de specificaties vermeld in punt 4, of van het verschijnen van een bug of incompatibiliteit.

HAIRKONCEPT kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade (zoals bijvoorbeeld verlies van de markt of verlies van kansen) als gevolg van het gebruik van de site https://nicolas-t.be.  Interactieve ruimtes (mogelijkheid om vragen te stellen in het contactgebied) zijn beschikbaar voor gebruikers.  HAIRKONCEPT behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, alle inhoud die in deze ruimte wordt geplaatst te verwijderen die in strijd zou zijn met de wetgeving die van toepassing is in België,in het bijzonder de bepalingen met betrekking totgegevensbescherming. Indien nodig behoudt HAIRKONCEPT zich ook het recht voor om de burgerlijke en / of strafrechtelijke aansprakelijkheid van de gebruiker aan te vechten, vooral in het geval van een racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische boodschap, ongeacht het gebruikte medium (tekst, fotografie …).

ARTIKEL 7 – TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDHEIDSTOEKENNING

De huidige juridische kennisgevingen van de site https://nicolas-t.be gepubliceerd door het bedrijf HAIRKONCEPT (eigenaar) zijn onderworpen aan het Belgisch recht.

Als gebruiker van de site https://nicolas-t.be,gaat u ermee akkoord dat voor elk geschil met interpretatie, de uitvoering van deze juridische kennisgeving en / of klacht met betrekking tot de werking van deze site wordt beslecht voor de exclusieve jurisdictie van de bevoegde rechtbanken van Brussel.