Privacybeleid

 

Beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens

Het bedrijf HAIRKONCEPT, dat eigenaar is van de site https://nicolas-t.be,verbindt zich ertoe ervoor te zorgen dat de verwerking van persoonsgegevens op de site https://nicolas-t.be voldoen aan degeldende Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG)en de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

ARTIKEL 1 – BEHEER VAN PERSOONSGEGEVENS

De Klant wordt op de hoogte gebracht van de regelgeving betreffende de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG: Nr. 2016-679)van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (in werking getreden op 25 mei 2018) betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (AVG) alsook de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen.

1.1 Verantwoordelijk voor het verzamelen van persoonsgegevens

Voor de Persoonsgegevens die worden verzameld in het kader van de creatie van het persoonlijke account van de Gebruiker en zijn navigatie op de Site, is de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van Persoonsgegevens: HAIRKONCEPT wordt vertegenwoordigd door Nicolas POCHET, haar wettelijke vertegenwoordiger.

Als verwerkingsverantwoordelijke van de gegevens die zij verzamelt, verbindt HAIRKONCEPT zich ertoe het kader van de geldende wettelijke bepalingen na te leven. Het is met name aan de Klant om de doeleinden van zijn gegevensverwerking vast te stellen, zijn prospects en klanten, uit het verzamelen van hun toestemmingen, volledige informatie te verstrekken over de verwerking van zijn persoonsgegevens en een register van verwerking in overeenstemming met de realiteit bij te houden. Wanneer HAIRKONCEPT Persoonsgegevens verwerkt, neemt HAIRKONCEPT alle redelijke maatregelen om de juistheid en relevantie van de Persoonsgegevens te waarborgen met betrekking tot de doeleinden waarvoor HAIRKONCEPT ze verwerkt.

1.2 Doel van de verzamelde gegevens

HAIRKONCEPT kan alle of een deel van de gegevens verwerken:

 • Om navigatie op de Site mogelijk te maken en het beheer en de traceerbaarheid van de diensten en diensten die door de gebruiker zijn besteld: verbindings- en gebruiksgegevens van de Site, facturering, bestelgeschiedenis, enz.;
 • Om computerfraude (spamming, hacking…): computerapparatuur gebruikt voor browsen, IP-adres, wachtwoord (hash);
 • Om de navigatie op de Site te verbeteren: verbindings- en gebruiksgegevens;
 • Om optionele tevredenheidsonderzoeken uit te voeren op https://nicolas-t.be: e-mailadres;
 • Om communicatiecampagnes uit te voeren (sms, e-mail): telefoonnummer, e-mailadres.

HAIRKONCEPT brengt uw persoonsgegevens niet op de markt die daarom alleen uit noodzaak of voor statistische en analytische doeleinden worden gebruikt.

1.3 Recht op toegang, rectificatie en verzet

In overeenstemming met de geldende Europese regelgeving https://nicolas-t.be gebruikers van de site de volgende rechten hebben:

 • Recht op toegang (artikel 15 AVG) en rectificatie (artikel 16 RGPD), actualisering, volledigheid van het recht van gebruikers om de persoonsgegevens van gebruikers te vergrendelen of te verwijderen (artikel 17 van de AVG), wanneer ze onjuist, onvolledig, dubbelzinnig, verouderd of waarvan het verzamelen, gebruiken, communiceren of opslaan verboden is;
 • Recht om toestemming te allen tijde in te trekken (artikel 13-2c AVG);
 • Recht om de verwerking van gebruikersgegevens te beperken (artikel 18 AVG);
 • Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gebruikersgegevens (artikel 21 AVG);
 • Recht op overdraagbaarheid van de gegevens die gebruikers hebben verstrekt, wanneer deze gegevens onderworpen zijn aan geautomatiseerde verwerking op basis van hun toestemming of op basis van een contract (artikel 20 AVG);
 • Recht om het lot van de gegevens van gebruikers na hun dood te bepalen en te kiezen aan wie HAIRKONCEPT haar gegevens al dan niet moet meedelen aan een derde partij die zij eerder hebben aangewezen.

Zodra HAIRKONCEPT op de hoogte is van het overlijden van een Gebruiker en bij gebrek aan instructies van hem, verbindt HAIRKONCEPT zich ertoe zijn gegevens te vernietigen, tenzij de opslag ervan noodzakelijk is voor proeftijddoeleinden of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Indien de Gebruiker wenst te weten hoe HAIRKONCEPT zijn Persoonsgegevens gebruikt, verzoekt om deze te corrigeren of zich te verzetten tegen de verwerking ervan, kan de Gebruiker per e-mail contact opnemen met HAIRKONCEPT op het volgende adres: tgpd@nicolas-t.be.

In dit geval moet de Gebruiker de Persoonsgegevens aangeven die hij wil dat HAIRKONCEPT corrigeert, bijwerkt of verwijdert, door zich nauwkeurig te identificeren met een kopie van een identiteitsbewijs (identiteitskaart of paspoort).

Verzoeken tot verwijdering van Persoonsgegevens zijn onderworpen aan de verplichtingen die de wet aan HAIRKONCEPT oplegt, met name met betrekking tot de opslag of archivering van documenten. Ten slotte kunnen gebruikers van https://nicolas-t.be een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteiten, en met name bij de OPC (Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer)(https://www.privacycommission.be/).

1.4 Niet-mededeling van persoonsgegevens

Het is HAIRKONCEPT verboden de informatie die over haar klanten is verzameld, te verwerken, te hosten of over te dragen naar een land buiten de Europese Unie of door de Europese Commissie als “niet adequaat” erkend zonder de klant hiervan eerst op de hoogte te stellen.  Hairkoncept blijft echter vrij om haar technische en commerciële onderaannemers te kiezen op voorwaarde dat zij voldoende garanties bieden met betrekking tot de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG: nr. 2016-679).

HAIRKONCEPT verbindt zich ertoe alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om de veiligheid van de Informatie te bewaren en in het bijzonder dat deze niet wordt meegedeeld aan onbevoegden. Indien echter een incident dat de integriteit of vertrouwelijkheid van de informatie van de Klant aantast, onder de aandacht van HAIRKONCEPTwordt gebracht,moet zij de Klant zo snel mogelijk informeren en de genomen corrigerende maatregelen meedelen. Daarnaast verzamelt HAIRKONCEPT geen “gevoelige gegevens”.

De Persoonsgegevens van de Gebruiker kunnen uitsluitend door hairkoncept-dochterondernemingen  en onderaannemers (dienstverleners) worden verwerkt om de doeleinden van dit beleid te bereiken.

Binnen de grenzen van hun respectieve toeschrijvingen en voor de hierboven genoemde doeleinden zijn de belangrijkste personen die waarschijnlijk toegang hebben tot de gegevens van HAIRKONCEPT-gebruikers  voornamelijk de agenten van onze klantenservice.

1.5 Soorten verzamelde gegevens

HAIRKONCEPT verzamelt ook informatie die de gebruikerservaring verbetert en biedt gecontextualiseerd advies.

 

Deze site gebruikt cookies

Cookies stellen ons in staat om inhoud en advertenties te personaliseren, functies voor sociale media aan te bieden en ons verkeer te analyseren. Wij delen ook informatie over het gebruik van onze site met onze sociale media, reclame- en analysepartners, die deze informatie kunnen combineren met andere informatie die u aan hen hebt verstrekt of die zij hebben verzameld via uw gebruik van hun diensten.
Altijd ingeschakeld
Altijd ingeschakeld
Selectie toestaan

 

Deze gegevens worden maximaal 12 maanden na het einde van de contractuele relatie bewaard.

ARTIKEL 2 – MELDING VAN INCIDENTEN

Hoe hard u ook gebruikt, geen enkele methode van overdracht via internet en geen enkele methode van elektronische opslag is volledig veilig. Als gevolg hiervan kunnen we geen absolute veiligheid garanderen. Als we ons bewust worden van een inbreuk op de beveiliging, zullen we de getroffen gebruikers op de hoogte stellen, zodat ze passende maatregelen kunnen nemen. Onze procedures voor incidentmeldingen houden rekening met onze wettelijke verplichtingen, zowel op nationaal als op Europees niveau. We doen er alles aan om onze klanten volledig te informeren over alle zaken die verband houden met de beveiliging van hun account en om hen alle nodige informatie te verstrekken om hen te helpen voldoen aan hun eigen wettelijke rapportageverplichtingen.

Er wordt geen persoonlijke informatie van de gebruiker van de site gepubliceerd https://nicolas-t.be zonder medeweten van de gebruiker, uitgewisseld, overgedragen, toegewezen of verkocht op enige ondersteuning aan derden. Alleen de veronderstelling van terugbetaling van HAIRKONCEPT en haar rechten zou de overdracht van dergelijke informatie aan de potentiële koper mogelijk maken, die op zijn beurt dezelfde verplichting zou krijgen om gegevens op te slaan en te wijzigen met betrekking tot de gebruiker van de site https://nicolas-t.be.

2.1 Veiligheid

Om de veiligheid en vertrouwelijkheid van Persoonsgegevens te waarborgen, maakt HAIRKONCEPT gebruik van netwerken die worden beschermd door standaardapparaten zoals firewalls, pseudonimisering, codering en wachtwoord.

Bij de verwerking van Persoonsgegevens neemt HAIRKONCEPT alle redelijke maatregelen om deze te beschermen tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.

ARTIKEL 3 – HYPERTEKST LINKS “COOKIES” EN INTERNET TAGS

De site https://nicolas-t.be bevat een aantal hypertekstlinks naar andere sites, opgezet met toestemming van HAIRKONCEPT.   HAIRKONCEPT heeft echter niet de mogelijkheid om de inhoud van de aldus bezochte sites te controleren en aanvaardt daarom geen verantwoordelijkheid voor dit feit.

Tenzij u besluit cookies uit te schakelen, gaat u ermee akkoord dat de site ze mag gebruiken. U kunt deze cookies op elk moment en kosteloos deactiveren van de deactiveringsmogelijkheden die u hieronder worden aangeboden en teruggeroepen, wetende dat dit de toegankelijkheid van alle of een deel van de diensten die door de site worden aangeboden, kan verminderen of verhinderen.

3.1 « Cookies »

Een “cookie” is een klein informatiebestand dat naar de browser van de Gebruiker wordt gestuurd en wordt opgeslagen in de terminal van de Gebruiker (bijv. computer, smartphone) (hierna “Cookies”). Dit bestand bevat informatie zoals de domeinnaam van de gebruiker, de internetprovider van de gebruiker, het besturingssysteem van de gebruiker, evenals de datum en tijd van toegang. Cookies kunnen op geen enkele manier de terminal van de gebruiker beschadigen.

HAIRKONCEPT kan de informatie van de Gebruiker over zijn bezoek aan de Site verwerken, zoals de geraadpleegde pagina’s, de uitgevoerde zoekopdrachten. Deze informatie stelt HAIRKONCEPT in staat om de inhoud van de Site, de navigatie van de Gebruiker, te verbeteren.

Aangezien Cookies de navigatie en/of de levering van de diensten die door de Site worden aangeboden vergemakkelijken, kan de Gebruiker zijn browser zo configureren dat hij kan beslissen of hij ze al dan niet wenst te accepteren, zodat cookies in de terminal worden opgeslagen of, integendeel, dat ze worden geweigerd, hetzij systematisch, hetzij volgens hun uitgever. De Gebruiker kan zijn browsersoftware ook zo configureren dat de acceptatie of weigering van Cookies hem stipt wordt aangeboden, voordat een Cookie waarschijnlijk in zijn terminal wordt opgeslagen. HAIRKONCEPT informeert de Gebruiker dat het in dit geval kan zijn dat de functionaliteiten van haar browsersoftware niet allemaal beschikbaar zijn.

Als de Gebruiker de registratie van Cookies in zijn terminal of browser weigert, of als de Gebruiker de daar geregistreerde cookies verwijdert, wordt de Gebruiker ervan op de hoogte gebracht dat zijn navigatie en ervaring op de Site beperkt kunnen zijn. Dit kan ook het geval zijn wanneer HAIRKONCEPT of een van haar dienstverleners om technische compatibiliteitsdoeleinden het type browser dat door de terminal wordt gebruikt, de taal- en weergave-instellingen of het land van waaruit de terminal met internet lijkt te zijn verbonden, niet kan herkennen.

Indien nodig wijst HAIRKONCEPT alle verantwoordelijkheid af voor de gevolgen in verband met de verminderde werking van de Site en de diensten die mogelijk door HAIRKONCEPTworden aangeboden, als gevolg van(i) de weigering van Cookies door de Gebruiker (ii) de onmogelijkheid voor HAIRKONCEPT om de Cookies op te nemen of te raadplegen die nodig zijn voor hun werking als gevolg van de keuze van de Gebruiker. Voor het beheer van cookies en de keuzes van de gebruiker is de configuratie van elke browser anders. Het wordt beschreven in het helpmenu van de browser, waarmee u kunt weten hoe de gebruiker zijn wensen met betrekking tot cookies kan wijzigen.

De Gebruiker kan er te allen tijde voor kiezen om zijn wensen met betrekking tot Cookies kenbaar te maken en aan te passen. HAIRKONCEPT kan ook gebruik maken van de diensten van externe dienstverleners om haar te helpen bij het verzamelen en verwerken van de informatie die in deze sectie wordt beschreven.

Ten slotte, door te klikken op de pictogrammen gewijd aan sociale netwerken die op de site verschijnen https://nicolas-t.be of in zijn mobiele applicatie en als de Gebruiker de storting van cookies heeft geaccepteerd door zijn navigatie op de Website of de mobiele applicatie van HAIRKONCEPTvoort te zetten,kunnen de sociale netwerken die op de Site verschijnen ook cookies op uw terminals (computer, tablet, mobiele telefoon) plaatsen.

Dit soort cookies worden alleen op uw terminals geplaatst als u ermee instemt, door uw navigatie op de Website of de mobiele HAIRKONCEPT-applicatievoort tezetten. De Gebruiker kan te allen tijde zijn toestemming voor de Site intrekken https://nicolas-t.be dit type cookie te deponeren.

3.2 Internetmarkeringen

HAIRKONCEPT kan af en toe internetbakens gebruiken (ook bekend als “tags”, of actietags, GIF’s met één pixel, transparante GIF’s, clear GIF’s en één voor één GIF’s) en deze implementeren via een webanalysepartner die zich in een vreemd land kan bevinden (en daarom de bijbehorende informatie, inclusief het IP-adres van de gebruiker) kan opslaan.

Deze tags worden zowel in online advertenties geplaatst waardoor internetgebruikers toegang hebben tot de Site, als op de verschillende pagina’s ervan.

Deze technologie stelt HAIRKONCEPT in staat om de reacties van bezoekers op de Site en de effectiviteit van haar acties te evalueren (bijvoorbeeld het aantal keren dat een pagina wordt geopend en de geraadpleegde informatie), evenals het gebruik van deze Site door de Gebruiker.

De externe dienstverlener kan via deze tags informatie verzamelen over bezoekers van de Site en andere websites, rapporten over de activiteit van de Site opstellen ter attentie van HAIRKONCEPTen andere diensten verlenen met betrekking tot het gebruik ervan en het internet.

ARTIKEL 4 – NEEM CONTACT MET ONS OP

In het algemeen kunt u, om uw rechten uit te oefenen en voor elke vraag of moeilijkheid met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, contact opnemen met de AVG-referent van het bedrijf:

HAARKONCEPT
D’oppemlaan 16, 1150 Brussel
E-mailadres: rgpd@nicolas-t.be

Vermeld op al uw correspondentie precies het onderwerp van uw verzoek.